Cách tính tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

Cách tính tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất

Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định thì số tiền sử dụng đất phải chi trả cho Nhà Nước, áp dụng cho hộ gia đình và cá nhân sẽ được tính như sau:

Đối với đất được giao thông qua đấu giá thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng chính số tiền trúng đấu giá.

Với đất được giao không phải qua hình thức đấu giá thì sẽ tính bằng công thức:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền SDĐ theo mục đích sử dụng đất X Diện tích đất phải nộp tiền SDĐ – Tiền SDĐ được giảm theo quy định (nếu có) – Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền SDĐ.

Nếu đất được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang không thu tiền SDĐ thì sẽ tính bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Riêng đối với ao hồ, đất vườn,… thì tiền SDĐ sẽ tính bằng 50% chênh lệch giữa giá đất ở với giá đất nông nghiệp.

Thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất

Khi thực hiện tính thu tiền sử dụng đất thì có những thủ tục sau:

  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ; doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại vị trí cũ; gửi kết quả về Sở Tài chính (nơi có cơ sở nhà, đất) để thẩm định.
  • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thành lập Hội đồng thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá ghi trong chứng thư thẩm định giá hoặc xác định giá đất theo đề nghị của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ.
  • Dựa vào giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại vị trí cũ đã được Hội đồng thẩm định giá thẩm định hoặc xác định; Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định.
  • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền phải nộp do chuyển mục đích sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy chế đính kèm Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.

    Hồ sơ tính giá đất thu tiền sử dụng đất gồm có những gì?

  • Đối với những doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại vị trí cũ gửi hồ sơ gồm: 01 Chứng thư thẩm định giá (bản chính); 01 bộ hồ sơ photocopy các giấy tờ liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ; ý kiến của các cơ quan chức năng của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí cũ.
  • Đối với những doanh nghiệp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá; hồ sơ gồm: Văn bản kèm 01 bộ hồ sơ photocopy các giấy tờ liên quan đến đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ; ý kiến của các cơ quan chức năng của địa phương về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại vị trí cũ.