Cổ phần là gì – khái niệm đã trở nên thân thuộc

Có phải vì đã nghe vô số lần hai từ “cổ phần” mà bạn thực sự hiểu hết về nó? Hãy cùng xem cổ phần theo định nghĩa “chuẩn” cổ phần là gì nhé! Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Tùy theo loại cổ phần họ sở hữu mà có thể có tên gọi khác nhau.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Cổ phần gồm những loại nào?

Theo pháp luật Việt Nam, cổ phần là gì, nó bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông.

Cổ phần ưu đãi biểu quyết  là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức bị tước bỏ một số quyền cơ bản của cổ đông. Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.Ngoài ra còn có cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

Có phải vì đã nghe vô số lần hai từ “cổ phần” mà bạn thực sự hiểu hết về nó? Hãy cùng xem cổ phần theo định nghĩa “chuẩn” cổ phần là gì nhé! Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.

Cổ phần và cổ phiếu khác nhau ở đâu?

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của công ty cổ phần Như vậy, cổ phiếu là hình thức thể hiện của cổ phần, có thể coi cổ phần và cổ phiếu biểu hiện mối quan hệ của hai cặp phạm trù nội dung và hình thức.

Mệnh giá cổ phần là gì, nó do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. Cổ phiếu là giấy tờ chứng minh tư cách chủ sở hữu cổ phần của cổ đông công ty cổ phần. Nếu là bút toán ghi sổ thì những thông tin về cổ phiếu được ghi nhận trong sổ đăng ký cổ đông của công ty.

theo trithucmoi.edu.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: