Công ty TNHH là gì theo quy định của pháp luật

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì công ty TNHH là gì, nó là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt, công ty là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân.

Cụ thể thì theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Công ty TNHH là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được luật pháp Việt Nam công nhận. Trong đó, công ty là pháp nhân và chủ sở hữu công ty là thể nhân sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty, đây là hai thực thể pháp lý tách bạch riêng biệt (Theo quy định tại Bộ luật Dân sự).

Các loại của công ty TNHH là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, có 2 loại hình công ty TNHH, đó là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH là gì khi là công ty TNHH hai thành viên trở lên? Là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty TNHH một thành viên: là một hình thức đặc biệt của công ty TNHH.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì công ty TNHH là gì, nó là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt, công ty là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân.

Những biến thể của công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH chuyên nghiệp (PLLC, P.L.L.C. hoặc P.L.) là một công ty TNHH được tổ chức cho mục đích cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Chuỗi công ty TNHH là gì, nó là một hình thức đặc biệt của một công ty TNHH, cho phép một công ty TNHH duy nhất tách biệt tài sản của mình thành một chuỗi riêng biệt..

Công ty TNHH lợi nhuận thấp là một liên doanh doanh nghiệp xã hội vì lợi nhuận, có mục tiêu đã nêu là thực hiện mục đích mang lại lợi ích xã hội, không tối đa hóa thu nhập.

Đó là một cấu trúc lai kết hợp tính linh hoạt về pháp lý và thuế của công ty TNHH truyền thống, lợi ích xã hội của một tổ chức phi lợi nhuận và lợi thế định vị thương hiệu và định vị thị trường của một doanh nghiệp xã hội.

Công ty TNHH ẩn danh là một công ty TNHH mà thông tin sở hữu không được nhà nước công khai. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng bên thứ ba để đóng vai trò là nhà tổ chức và người đại diện đăng ký của công ty TNHH.

theo trithucmoi.edu.vn tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan chứng khoán, tại đây: