kết quả vietlott qua các kỳ thống kê chi tiết tại đây – Phải xem

2019/06/05 04 , 08 , 22 , 25 , 37 , 39
2019/06/02 02 , 05 , 12 , 35 , 41 , 43
2019/05/31 05 , 06 , 07 , 12 , 23 , 30
2019/05/29 12 , 18 , 19 , 27 , 35 , 42
2019/05/26 11 , 12 , 14 , 23 , 29 , 32
2019/05/24 02 , 03 , 31 , 33 , 35 , 40
2019/05/22 01 , 13 , 16 , 22 , 23 , 35
2019/05/19 02 , 11 , 19 , 27 , 30 , 42
2019/05/17 06 , 16 , 18 , 29 , 39 , 43
2019/05/15 17 , 28 , 29 , 33 , 34 , 35
2019/05/12 01 , 08 , 13 , 17 , 21 , 43
2019/05/10 05 , 23 , 25 , 30 , 35 , 38
2019/05/08 01 , 07 , 08 , 31 , 34 , 45
2019/05/05 13 , 27 , 30 , 38 , 39 , 41
2019/05/03 01 , 06 , 14 , 31 , 35 , 44
2019/05/01 18 , 23 , 24 , 27 , 33 , 41
2019/04/28 04 , 24 , 28 , 30 , 33 , 43
2019/04/26 01 , 02 , 14 , 15 , 16 , 30
2019/04/24 04 , 07 , 12 , 13 , 20 , 45
2019/04/21 08 , 11 , 13 , 20 , 41 , 43
2019/04/18 01 , 04 , 05 , 12 , 17 , 21
2019/04/17 07 , 11 , 21 , 25 , 30 , 44
2019/04/14 04 , 13 , 20 , 34 , 35 , 37
2019/04/12 03 , 12 , 15 , 16 , 17 , 44
2019/04/10 07 , 11 , 14 , 30 , 35 , 42
2019/04/07 08 , 10 , 26 , 28 , 32 , 34
2019/04/05 02 , 07 , 25 , 36 , 38 , 43
2019/04/03 04 , 11 , 18 , 33 , 34 , 45
2019/03/31 03 , 05 , 19 , 28 , 31 , 38
2019/03/29 02 , 19 , 26 , 27 , 30 , 37