Khải niệm tỷ giá chéo là gì? Cách tính như thế nào?

Rất nhiều người hiện nay đang còn mơ hồn về tỷ giá chéo là gì trên thị trường, hiện vấn đề đang được nhiều người quan tâm, vậy hôm nay cùng tìm hiểu về tỷ giá chéo trong bài viết sau đây.

Khái niệm tỷ giá chéo là gì?

Có tên viết tắc là (Cross Rate) là hình thức giao dịch giữa 2 đồng tiền thông qua 1 đồng tiền thứ 3. Để xác định được tỷ giá chéo phụ thuộc rất nhiều vào những đồng tiền đã được niên yết giá và xác định được tỷ giá mua và bán.

Ý nghĩa của tỷ giá chéo

Tỷ giá chéo được xác định trong trường hợp, đứng ở địa vị người mua hoặc người bán riêng biệt, khi tham gia thị trường, chỉ quan tâm đến một tỷ giá duy nhất mà họ sẽ mua hoặc bán.

Nói cách khác, người mua/ người bán chỉ quan tâm đến tỷ giá mua/bán của họ không quan tâm tới chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Trên thực tế, tỷ giá chéo trong trường hợp này được gọi là tỷ giá chéo đơn.

Ví dụ: USD/VND = 22.655 và USD/EUR = 0,84 -> EUR/VND = 22.655/0,84 = 26970.

Trên thị trường ngoại tệ luôn tồn tại chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán, đồng thời các ngân hàng yết giá, ngân hàng hỏi giá hay khách hàng của ngân hàng cũng ở nhiều vị trí khác nhau, do đó cần phải xác định tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau.

Tỷ giá chéo được xác định cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau đối với những người mua, người bán khác nhau gọi là tỷ giá chéo phức.

Cách tính tỷ giá chéo

Sau đây là cách tính tỷ giá chéo chính xác nhất. Trong đó:

  • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
  • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.

Khải niệm tỷ giá chéo là gì? Cách tính như thế nào?

Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền định giá

  • Tỷ giá mua của ngân hàng: tỷ giá mua tiền tệ định giá chia cho tỷ giá bán của tiền tệ yết giá.
  • Tỷ giá bán của ngân hàng: tỷ giá bán của tiền tệ định giá chia cho tỷ giá mua của tiền tệ yết giá.

Yết giá / Định giá = ( Yết giá /USD) / (Định giá / USD)
VND/USD = X/(X+VND )
CNY/ USD= Y/(Y+CNY )

Tỷ giá giữa 2 ngoại tệ được tính:

Tỷ giá ngoại tệ VND/CNY CNY/VND
Tỷ giá mua = X / (Y+CNY) = Y / (X+VND)
Tỷ giá bán = (X+VND) / Y = (Y+CNY) / X